135. výročí zpřístupnění sbírek Muzea hlavního města Prahy

135. výročí zpřístupnění sbírek Muzea hlavního města Prahy

135. výročí zpřístupnění sbírek Muzea hlavního města Prahy

135. výročí zpřístupnění sbírek Muzea hlavního města Prahy veřejnosti a Mezinárodní den muzeí Muzeum hlavního města Prahy oslaví 12. května 135. výročí otevření svých expozic veřejnosti.

Jednalo se o nevelkou výstavu ve čtyřech místnostech bývalého kavárenského pavilonu v Praze v městských sadech Na Poříčí. Obsahovala například soutěžní skici Myslbeka a Šimka pro výzdobu Palackého mostu, odlitek pozdně románského reliéfu Krista na oslu z tympanonu portálu kostelíka sv. Jana Na Zábradlí. Soubor vystavených předmětů doplňovaly mimo jiné listiny, rytiny Prahy, staré kovářské a zámečnické práce. U příležitosti Mezinárodního dne muzeí si Muzeum hl. m. Prahy 18. května také připomene své 135. výročí volným vstupem do těchto objektů: hlavní budova muzea Na Poříčí, dům U Zlatého prstenu, Podskalská celnice na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice a Novomlýnská vodárenská věž. Mezinárodní den muzeí vyhlašuje Mezinárodní rada muzeí při UNESCO (ICOM).Dne 12. května 2018 to bude 135 let, kdy se poprvé otevřely veřejnosti dveře Městského muzea Pražského v bývalém kavárenském pavilonu. Výsledkem více než roční snahy členů kuratoria Pražského městského muzea (sdružovalo věhlasné muže se zájmem o pražské kulturní a umělecké památky) a zejména kustoda muzea Břetislava Jelínka, proběhlo v roce 1883 slavnostní zpřístupnění expozic veřejnosti.Základní dokument muzea, ve kterém byl mimo jiné deklarován jeho účel, cíle a prostředky k nim vedoucí, vznikl 3. října roku 1881 schválením Pravidel stálého Komitétu Městského muzea Pražského sborem obecních starších. Nepříliš veliké prostory kavárenského pavilonu získal Komitét rozhodnutím městské rady v polovině roku 1882. První expozice muzea se nacházela pouze ve čtyřech místnostech pavilonu. Břetislav Jelínek vykonával funkci kurátora a ředitele po dobu třiceti let a podílel se na zakládání nejhodnotnějších muzejních sbírkových fondů, kterým se toho času dostalo vysoce kvalitní konzervátorské a evidenční péče.Vstupem do muzea se návštěvníkovi otevíraly prostory centrální místnosti, tzv. skulpturní oddělení. Z tohoto prostranství byla možnost vstoupit do dvou postranních místností, v levé menší místnosti se nacházelo oddělení archeologické. V pravé bylo prezentováno oddělení historické. Dále se nacházela obrazárna, ve které byl vystaven nejcennější majetek pražské 135. obce a největší chlouba městského muzea: obrazy K. Škréty, J. Brandla, V. Reinera, N. Grunda a K. Hirschellyho. Nejváženějšími exponáty tohoto zárodku obrazárny byly drobnější práce J. Mánesa. V té době muzeum spravovalo na 3 000 sbírkových předmětů.K připomínce tohoto významného dne a zároveň v rámci účasti na Mezinárodním dni muzeí otevře zdarma Muzeum hl. m. Prahy své objekty s expozicemi, a to konkrétně hlavní budovu muzea Na Poříčí, Zámecký areál Ctěnice, Podskalskou celnici na Výtoni a Novomlýnskou vodárenskou věž.